Moduly Africa

Každý systém Syrris Africa se skládá z několika různých modulů. Seznam modulů průtočných sestémů Africa najdete níže. Klikem na obrázek zjistíte bližší informace.


africa


Čerpadlo reaktantů

Každý modul čerpadla obsahuje 2 kanály toku. Toto umožňuje nezávislé kontinuální čerpání 4µl až 2500µl dvou substrátů / reaktantů za minutu do reaktoru. Všechny namáčené součástky jsou chemicky odolné ( sklo a PTFE ) a uživatel je může vyměnit bez asistence.
africa


Topný a chladící modul

Každý topný a chladící modul má dvě topné desky, do kterých lze zasadit reaktory. Každá deska může být nastavena na teploty od 0°C do 150°C, nebo 40°C až 250°C. Toto rozmezí se nastavuje při zakoupení.
africa


Zásobárna reagentů

Zásobárna reagentů obsahuje 4 samostatné ventily s příslušnými vzorkovými smyčkami z PTFE a Luer vstřikovacími otvory. Toto uspořádáni umožňuje kontinuální přidávání reaktantů nebo rozpouštědel.
africa


Tlakový modul

Tlakový modul má tři hlavní funkce: zabraňuje tvorbě bublin v průtočném reaktoru, tvorba vrstvy inertního plynu u vstupu a umožňuje přehřátí reakce (natlakováním).
africa


Dávkovací a ředící modul

Tento modul tvoří rozhraní mezi syntézním a analytickým systémem.
africa


HPLC čerpadlo

Modul HPLC čerpadla umožňuje uživateli používat ředění s dvojitým gradientem a izokratické vymývání při průtoku od 0,1ml/min do 2ml/min.
africa


Detektor UV záření

Detektor UV záření je jednotka s volitelnou vlnovou délkou, která může pracovat s vlnovými délkami od 190nm do 400nm.
africa


Sklad ředidel

Tento modul slouží k uskladnění ředidel a odpadních lahví.
africa


Modul pro ohřev trubicových reaktorů

Tento modul je automaticky ovládán softwarem Africa.
africa


FLLEX (Flow Liquid-Liquid Extractor)

FLLEX modul umožňuje automatizovanému průtočnému systému Africa extrakci kapaliny z kapaliny.
africa


Modul vstřikování reagentů

Tento typ modulu umožňuje plně automatizované nasávání až stovek roztoků z robotické desky a následné časované vstřikování do průtočného reaktoru.
africa


Modul sběru produktů

Produkty reakcí jsou automaticky sbírány do zkumavek nebo jiných vhodných nádob.
africa


Software

Software Africa dovoluje uživateli zadání pouze „chemicky korektních“ podmínek: koncentraci, reakční čas a teplotu a nepovoluje změnu podmínek toku.
Pro více informací ohledně sytému Africa nás kontaktujte